مشاهده خبر
شماره خبر: 130721
تاریخ انتشار: 1400/11/6
آگهی مزایده پارکینگ عمومی زائر یک حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)آگهی مزایده عمومی نوبت اول/ (تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۶)

آستان مقدس احمدی و محمدی(علیهماالسلام) در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی، پارکینگ عمومی زائر یک را به نشانی شیراز، انتهای خیابان ۹دی جنب حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با مبلغ کارشناسی پایه اجاره ماهیانه ۱/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیارد و شصت میلیون ریال) به مدت یکسال تقویمی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند با تسلیم یک فقره ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قید و شرط به ارزش ۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان سپرده تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف) ، ارائه سوابق فعالیت مربوطه(پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) به اداره کل حراست آستان مقدس، تقاضای شرکت در مزایده نمایند.

متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه مرکزی آستان مقدس مراجعه نمایند.
بازدید فنی روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ساعت ۱۱ می باشد.
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ است.
مهلت نهایی قبول پیشنهادات روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ساعت ۱۲ می باشد.
بازگشایی پاکت های مزایده روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ می باشد.
آستان مقدس در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات واصله مختار می باشد.
به پیشنهادهای فاقد مهر، امضاء، سپرده، مخدوش، مشروط، مبهم و پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت هفت روز تقویمی پس از اعلام آستان مقدس، نسبت به انعقاد قرارداد و انجام مراحل قانونی اقدام نماید.

- این آگهی در پایگاه اطلاع رسانی shahecheragh.ir نیز درج گردیده است.

- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج گردیده است.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۰۹۱۷۷۱۵۹۰۴۶ و ۰۷۱۳۲۱۳۱۴۵۴ تماس حاصل نمایند.


نظرات کاربران

1
  ارسال نظر
  نام:
  ایمیل:
  نظر:
  کد امنیتی:

200 کاراکتر
گزارش های تصویری
جست و جو در سایت